AKHİSAR KADIN EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Aydınlatma Metni

Bu metin, Akhisar Kadın Derneği olarak yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak aydınlatma amacı taşımaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Akhisar Kadın Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Akhisar Kadın Derneği toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin herhangi bir biçimine maruz bırakılmış ya da bırakılma tehdidi altında bulunan kadınların ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi ve desteklenmesi alanında sivil toplum ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak, etkilenen kadınlarla beraber çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Akhisar Kadın Derneği’nin etkinlik, atölye ve eğitimlerinden; bireysel psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık hizmetinden ya da grup çalışmalarından en az birinden faydalanmak istediğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Bu çalışmalarımızdan ve desteklerimizden yararlanabilmeniz için aşağıdaki hususlara dair sizleri bilgilendirmek ve haklarınızı hatırlatmak isteriz.

Akhisar Kadın Derneği, bu çalışmaları sunarken doldurulan fiziki formlar, online formlar ve sözlü görüşmeler ile paylaştığınız,

 • Ad-soyad, Yaş, Kimlik numarası, Uyruk, Telefon numarası, Adres, Sağlık durumu, Medeni durum, Hane halkı bilgileri, Eğitim bilgileri, Yasal statü, İstihdam bilgileri, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi şiddet durumları,

Etkinlik, atölye ve eğitimlerinden faydalanmak istediğinizi beyan ettiyseniz;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak
 • Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Bireysel Danışmanlık Hizmetinin Etkin Şekilde Verilmesi
 • Kişinin Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle İlgili Durumunu Analiz Etmek
 • Ayni veya Nakdi Yardımlara, Yasal Haklara, Psikososyal ve Sağlık Desteklerine Erişmesini Sağlamak
 • Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak
 • Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Grup çalışmalarında yer almak istediğinizi beyan ettiyseniz;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Bireysel Danışmanlık Hizmetinin Etkin Şekilde Verilmesi
 • Kişinin Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle İlgili Durumunu Analiz Etmek
 • Ayni veya Nakdi Yardımlara, Yasal Haklara, Psikososyal ve Sağlık Desteklerine Erişmesini Sağlamak
 • Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak
 • Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Amaçlarıyla açık rızanızı vermeniz koşuluyla işlemektedir.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin açık razısı”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olmak” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili Akhisar Kadın Derneği çalışanı kişiler ile paylaşılacak, bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında bulanan paydaşlara aktarılacaktır.

Akhisar Kadın Derneği, çalışmalarından faydalanmaya devam ettiğiniz ve takip eden 3 yıl süreyle paylaştığınız verilerinizi yüksek güvenlikli dijital ortamda ve kilitli çelik dolaplarda saklamaya devam edecek, bu sürenin ardından paylaştığınız tüm verilerinizi anonim hale getirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtildiği üzere her zaman veri sorumlusu olan Akhisar Kadın Derneği’a “Hacıishak Mahallesi 349/2 sokak No.73, 45200 Akhisar” Adresi üzerinden yapacağınız yazılı bir başvuru ile kendinizle ilgili olarak; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu taleplerin bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulacağını ve ihtiyaçlarınızı/sorunlarınızı anlamak, sizi desteklemek için atılacak adımlarda size ulaşabilmek için kullanılacağını; Akhisar Kadın Derneği’ini sizi, bilgilerinizi ve haklarınızı korumayı taahhüt ettiğini bilginize sunarız.

Yukarıda yazılan açıklamaları okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.